21.07.23

Põlva Gümnaasium jätkab mittestatsionaarse õppega 2023. aasta sügisel.

Hetkel pakume täiskasvanuõpet kogu gümnaasiumiastmes. Õpinguid saab jätkata 10.-12. klassis, sõltuvalt sisseastumisvestluse tulemusest ning sellest, kus varasem koolitee pooleli on jäänud.

Põlva Gümnaasiumi õppejuht ja õppenõustaja arutavad iga mittestatsionaarsesse õppesse astujaga individuaalselt tema õppeplaani läbi ning kohandavad õpet vastavalt õppija vajadustele ja kooli võimalustele.

Põlva Gümnaasium ootab kõigi mittestatsionaarsesse õppesse sisse astuda soovijate avaldusi kuni 20. augustini 2023. Vabas vormis avaldus koos viimase tunnistusega (põhikooli lõputunnistus või gümnaasiumi klassitunnistus) palume saata aadressil kool@pg.edu.ee. Täiendavat infot võib küsida ka telefonil 5688 8431 (Põlva Gümnaasiumi direktor Raul Kadaste).

NB! Põlva Gümnaasium ei paku mittestatsionaarset õpet põhikooli osas.

 

 

Mis on täiskasvanuõpe ehk mittestatsionaarne õpe?

Mittestatsionaarne õpe on õppevorm, kus õpilane saab gümnaasiumihariduse ja seda kinnitava lõputunnistuse läbides vähemalt 72 ainekursust ning sooritades kooli lõpetamiseks kohustuslikud lõpueksamid ja uurimis- või praktilise töö. Selleks käib õpilane koolis mõned päevad nädalas või õppesessioonide ajal ning ülejäänud ajal läbib osa kursuste kavadest iseseisvalt õppides.

Täiskasvanu- ehk mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus õppetundide kõrval on võrreldes statsionaarse õppega suurem osakaal iseseisval õppimisel. Õppetundide hulka arvatakse ka õpilase arengut toetavate erinevate teenuste osutamise aeg, näiteks karjäärinõustamine. Mittestatsionaarses õppes tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 24 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. Kuni kümne õpilasega klassis tagab kool õpilasele koormuse vähemalt 15 õppetundi õppeveerandi iga nädala kohta. Õpilase nõusolekul võib koormust vähendada. Õpilase koormus sätestatakse kooli päevakavaga või vajaduse korral individuaalse õppekavaga. Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks eraldi individuaalse õppekavaga.

Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust. Gümnaasium, kus toimub mittestatsionaarne õpe, on kohustatud looma võimaluse lõpetada kool eksternina gümnaasiumi riikliku õppekava järgi.

Mittestatsionaares õppes õppival töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korras.

(Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §22)

 

 

Toimetaja: MARIT OIMET