Õpilase majutuskulude hüvitamise eeskiri

10.10.17
KINNITATUD
direktori 08.11.2016
käskkirjaga nr 1-2/15
 
Põlva Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamise eeskiri
 
I ÜLDSÄTTED
 
1.1. Käesolev eeskiri sätestab Põlva Gümnaasiumi (edaspidi kool) õpilastele majutuskulude 
hüvitamise ulatuse ja põhimõtted.
1.2. Majutuskulud hüvitatakse sotsiaaltoetusteks kinnitatud eelarvelistest vahenditest.
 
II MAJUTUSKULUDE HÜVITAMISE ALUS
 
2.1. Majutuskulud hüvitatakse õpilasele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlvamaal
või kellele sõiduaja poolest lähim riigigümnaasium on Põlva Gümnaasium ja
2.1.1. kelle sõiduaeg ühistranspordiga elukohast Põlva Gümnaasiumisse ning tagasi 
elukohta on kaks tundi päevas või pikem või
2.1.2. kelle elukoht ei asu gümnaasiumiga sama omavalitsuse territooriumil ja kellel ei ole 
võimalik kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.
2.2. Õpilase sõiduaeg on aeg, mis kulub elukoha ja kooli vaheliseks sõiduks. Õpilase 
sõiduaeg päevas on õpilase ühekordne sõiduaeg elukoha ja kooli vahel.
 
III MAJUTUSKULUD
 
3.1. Majutuskulud on:
3.1.1. ühiselamu või õpilaskodu kohatasu;
3.1.2. eluruumi üürilepingu tasu;
3.1.3. majutusasutuse üürilepingu tasu.
3.2. Majutuskulude hulka kuuluvad ka eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (vesi, 
elekter, küte, prügivedu jne).
 
IV MAJUTUSKULUDE HÜVITAMISE ULATUS JA ESITATAVAD DOKUMENDID
 
4.1. Majutuskulusid (3.1) ja eluruumi kasutamisega seotud kõrval kulusid (3.2) hüvitatakse
kuludokumentide alusel kokku kuni 50 euro ulatuses kuus.
4.2. Majutuskulud hüvitatakse õppetöö perioodil kuni 10 kuud õppeaastas.
4.3. Õpilane esitab majutuskulude hüvitamiseks enda või seadusliku esindaja (alla 18 aasta
vanuse isiku puhul) poolt täidetud vormikohase avalduse (lisa 1), millele lisatakse kehtiva
üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia (ainult esimesel taotlemiskorral) ja eelmise kuu
eluruumi kasutamisega seotud kõrval kulusid ja maksmist tõendavad dokumendid.
4.4. Majutuskulude hüvitise taotlemiseks esitatakse avaldus ja kuludokumendid hiljemalt
taotletavale kuule järgneva kuu 15. kuupäevaks.
4.5. Dokumendid tuleb esitada kooli juhiabile (e-post: epp.volkov@pg.edu.ee, postiaadress:
Põlva Gümnaasium, Piiri 1, Põlva, 63304).
4.6. Majutuskulude hüvitamise avalduste alusel koostab kooli juhiabi aruande (lisa 2)
4.7. Majutuskulude hüvitamise aruande kinnitab kooli direktor.
4.8. Direktori kinnitatud majanduskulude aruanne on raamatupidamisel aluseks maksete
tegemiseks.
 
V HÜVITISE MAKSMINE
 
5.1. Hüvitisi makstakse tagasiulatuvalt taotletavale kuule järgneva kuu viimaseks kuupäevaks õpilase või seadusliku esindaja arvelduskontole.
5.2. Elukoha või arvelduskonto andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama kooli juhiabi kolme tööpäeva jooksul ning esitama uue avalduse (lisa 1).
5.3. Kui ilmneb, et õpilane on esitanud valeandmeid, võidakse väljamakstud hüvitis tagasi
nõuda.
 
VI RAKENDUSSÄTTED
 
Käesolev kord jõustub 1. septembrist 2016. a.

 
Toimetaja: MARIT OIMET