Põlva Gümnaasiumi õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

10.10.17
KINNITATUD
direktori käskkirjaga nr 1-2/4
 
Põlva Gümnaasiumi õpilaste sõidukulu hüvitamise kord
 
I ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev kord sätestab Põlva Gümnaasiumi õpilasele ühistranspordi sõidukulu hüvitamise ulatuse ja korra.
1.2. Sõidukulud hüvitatakse riigieelarvest sõidusoodustusteks eraldatud rahalistest vahenditest.
 
II SÕIDUSOODUSTUSE VÕIMALDAMINE
2.1. Põlva Gümnaasiumi õpilasele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht (edaspidi elukoht) ei ole Põlva linn ja kes elab Põlva maakonnas või kellele on Põlva Gümnaasium elukohale lähim riigigümnaasium (kooli vastuvõtmise seisuga), hüvitatakse kommertsliinil sõidukulu kuni 100% pileti täishinnast kooli ja tagasi elukohta.
2.2. Sõidukulud hüvitatakse õppeperioodil kooli ja tagasi elukohta järgmiselt:
2.2.1. iga päev kooli ja tagasi elukohta sõitvale õpilasele hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas;
2.2.2. õpilaskodus või muus õppetöö perioodiks kasutusele antud eluruumis elavale õpilasele hüvitatakse kooli ja tagasi elukohta sõidu kulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit nädalas, samuti riigipühadeks ja koolivaheajaks elukohta ja tagasi kooli sõidu kulud.
2.3. Põlva maakonnas elavale õpilasele väljastatakse septembrikuu jooksul kooli ja tagasi elukohta sõiduks sõidukaart. Sõidukaardi väljastamiseni hüvitatakse sõidukulud kooli ja kommertsliini vedaja kokkuleppe alusel. Juhul, kui sõidukaarti kommertsliini vedaja ei väljasta, hüvitatakse õpilase sõidukulud piletite alusel.
2.4. Väljaspool Põlva maakonda elavale õpilasele hüvitatakse sõidukulud piletite alusel.
2.5. Kui erandjuhtudel on õpilane kohustatud ostma sõidupileti, siis otsustab sõidukulu hüvitamise kooli direktor.
2.6. Kool võib oma eelarveliste vahendite piires õpilasele hüvitada sõidu muu õppekoha ja kooli või elukoha vahel, nt võistlustel osalemine jms.
2.7. Õpilasele ei hüvitata sõidukulu sama asula piires.
 
III SÕIDUKULUDE HÜVITAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID
3.1. Põlva Gümnaasiumisse õppima asunud õpilane esitab sõiduhüvitise saamiseks enda, vanema või eestkostja poolt (alla 18-aastase õpilase puhul) täidetud vormikohase avalduse (lisa 1). Avaldus esitatakse üldjuhul üks kord õpiaja jooksul. Avalduse esitavad ka elukohta vahetanud õpilased.
3.2. Sõidupiletite alusel sõidukulude igakuiseks hüvitamiseks esitab õpilane juhiabile iga kuu 5. kuupäevaks eelmise kuu sõidupiletid kleebituna nii, et oleks võimalik välja lugeda pileti kehtivuse kuupäev ja summa. Sõidukulude aruande (lisa 2) koostab juhiabi.
3.3. Sõidukulude hüvitamise aruande kinnitab direktor.
3.4. Väljamaksmisele ei kuulu rikutud piletid, millel ei ole näha kuupäev ja summa.
 
IV HÜVITISE MAKSMINE
4.1. Hüvitist makstakse tagasiulatuvalt iga kuu 25. kuupäevaks õpilase või tema vanema või eestkostja arvelduskontole.
4.2. Elukoha või arvelduskonto andmete muudatustest on õpilane kohustatud teavitama juhiabi.
4.3. Kui ilmneb, et õpilane on esitanud valeandmeid, võidakse väljamakstud sõidukompensatsioon tagasi nõuda.
 
V RAKENDUSSÄTTED
Käesolev kord jõustub tagasiulatuvalt 1. detsembrist 2016. a.
 
 
Toimetaja: MARIT OIMET