Hoolekogu koosseis 2022/23 õppeaastaks

16.05.23

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 25.11.2022 nr 9.1- 2.1/22/4786-3 järgmises koosseisus:

 
1. Erik Plakso - õpilaste esindaja;
2. Laura Lääts - vilistlaste esindaja;
3. Kalle Kebbinau - õppenõukogu esindaja;
4. Marika Veiko - õppenõukogu esindaja;
5. Kairit Värton - lapsevanemate esindaja;
6. Raivo Pehk - lapsevanemate esindaja;
7. Kersti Raudsepp - lapsevanemate esindaja;
8. Rene Kintsiraud - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavolikogu;
9. Anti Alasi - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.
 
Põlva Gümnaasiumi hoolekogu poole saab pöörduda e-posti aadressil hoolekogu@pg.edu.ee