Hoolekogu koosseis

24.11.20

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu poole saab pöörduda e-posti aadressil hoolekogu@pg.edu.ee

 

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu on kinnitatud järgmises koosseisus:

1) Riho Laanoja - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees, tel 520 1983;

2) Kati Maidla - lapsevanemate esindaja;

3) Raivo Pehk – lapsevanemate esindaja;

4) Marika Veiko – õppenõukogu esindaja;

5) Kalle Kebbinau – õppenõukogu esindaja;

6) Johanna Johanson – õpilaste esindaja;

7) Nikolai Järveoja – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavolikogu;

8) Janika Usin – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavalitsus;

9) Anti Alasi – koolipidaja esindaja, Haridus-ja Teadusministeerium.