Põlva Gümnaasiumi õppetöö ja koolielu korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes

7.02.22

 

Põlva Gümnaasiumi õppetöö ja koolielu korraldus koroonaviiruse leviku tingimustes (07.02.2022 seisuga)

 

Tuletame meelde olulisema:

* vähimagi haiguskahtluse korral, olles suunatud eneseisolatsiooni või lähikontaktsena püsi kodus.

* järgi korralikku kätehügieeni.

* hoia distantsi.

* lae võimalusel telefoni alla koroonarakendus HOIA.

 

1. Kuidas on koolis haigestumise risk maandatud?

* Koolis on kvaliteetne siseõhk ja ventilatsioon: ventilatsioon on töökorras ja regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud ning ruume tuulutatakse regulaarselt.

* Korraldatud on igapäevane märgkoristus: koristamisel pestakse pingid/lauad, ukselingid, söögilauad jmt nõuetekohaste pesu-/desovahenditega.

* Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumide sisustus ja pinnad.

* Tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuvahendi ja paberrätikutega.

* Peaukse juures ja koolimaja iga korruse peal on olemas desovahendid.

* Kooliürituste korraldamisel kaalutakse nende vajalikkust.

* Ilma eelneva kokkuleppeta külalisi üldjuhul koolimajja ei lubata. Kooliga suhtlemisel tuleks eelistada telefoni ja/või e-posti. Kui kooli külastamine on vältimatu, siis on koolimajas soovituslik kanda maski või katta nina ja suu.

 

2. Millised on üldised soovitused õpilastele ja koolitöötajatele?

* Haige või lähikontaktsena püsi kodus. Kui sind on suunatud COVID-19 testimisele, siis ei ole lubatud tulla kooli kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni.

* Koolimajas on soovituslik kanda maski, eriti olukordades, kus puutuvad kokku erinevate klasside õpilased! Tagatud on vajaduse/soovi korral ühekordste kaitsemaskide olemasolu (keskuses ja administraatori juures).

* Hoia distantsi kaasõpilaste ja õpetajatega kus võimalik.

* Aevastades või köhides kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see pärast kasutamist koheselt prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

* Pese tihti ja korralikult käsi: kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes kohtades kasuta käte desinfitseerimisvahendit. 

* Väldi nina, silmade ja suu katsumist.

* Vaata üle oma reisiplaanid. Tungiv soovitus on mitte reisida kooliajal, kui selleks pole hädavajadust.

* Kui sa pole kindel, kuidas käituda, siis küsi julgelt nõu. Kooli juhtkond, õpetajad ja õpilasnõustaja aitavad hea meelega. Oluline, et sa ei jäta küsimata.

* Käitu ohutult ka väljaspool kooli. Vähenda kontaktide hulka. Avalikes siseruumides (sh ühistranspordis ja teeninduskohtades) kanna maski või kata nina ja suu. NB!Sellisteks juhtudeks kool maske ei jaga.

* Laadi alla mobiilirakendus HOIA.

 

3. Mida peab tegema õpilane või koolitöötaja, kui ta on haigestunud või COVID-19 kahtlusega või tuleb välisreisilt?

Ägedate ülemiste hingamisteede viirusnakkuste sümptomite (köha, nohu, kurguvalu, palavik, seletamatult halb enesetunne, ebatavaline väsimus, lõhna- ja maitsetaju häired) tekkimisel peab jääma kohe koju ning võtma esimesel võimalusel ühendust perearstikeskuse või nõuandeliiniga 1220.

 

Alates 07. veebruarist ei pea koolis toimunud kontaktist tulenevalt lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset  lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini.

Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.

07. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral siiski 7 päevaks karantiini jääda.

 

 

* Lähikontaktiga on tegemist siis, kui inimene:

 - elab koos COVID-19 haigega;

-  on olnud vahetus kehalises kontaktis (nt kallistamine, kätlemine) COVID-19 haigega;

-  on kokku puutunud COVID-19 haige hindamisteede eritisega (nt tema peale on köhitud);

-  on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.

 

NB! Oluline on teada, et COVID-19 haigega lähikontaktis olnud inimestega omakorda lähikontaktis olnud inimesed ei pea jääma isolatsiooni!

 

Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel ja/või COVID-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab õpilane või alaealise õpilase puhul vanem/seaduslik esindaja õpilase mentorit. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös iseseisva õppe vormis. Õpilane naaseb kooli tervenemisel* või eneseisolatsiooni lõppemisel.

 

Kui töötaja puudub tervislikel põhjustel ja/või COVID-19 kahtluse korral või eneseisolatsioonis viibimise tõttu, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli tervenemisel* või eneseisolatsiooni lõppemisel.

 

Kui õpilane / töötaja suunatakse COVID-19 testile ja testi vastus on negatiivne, siis hea enesetunde korral võib naasta kooli.

 

* Pärast viirushaiguse põdemist võib esineda mõningal määral jääkköha või -nohu, mille taandumist pole vaja kooli naasmiseks oodata. Oluline on lähtuda enesetundest ja vajadusel perearstilt saadud soovitustest.

 

4. Mida peab tegema õpilane või koolitöötaja, kui tal diagnoositakse COVID-19 haigus?

COVID-19 haige peab jääma koju. COVID-19 leviku pidurdamise seisukohalt on väga oluline, et ...

... kui õpilasel diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab õpilase vanem / seaduslik esindaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal osaleb õpilane õppetöös distantsilt. Õpilane naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel.

... kui töötajal diagnoositakse COVID-19 haigus, siis teavitab töötaja kooli direktorit. Kodus püsimise ajal töötab töötaja distantsilt. Töötaja naaseb kooli isolatsiooni lõppemisel ja tervenemisel.

 

Kooli direktor teavitab juhtunust kooliperet ning konsulteerides Terviseametiga otsustab, kas ja millised muutused toimuvad õppetöö korralduses. Distantsõppele ülemineku otsus kooskõlastatakse Terviseameti ja koolipidajaga. Direktor jagab infot ja teavitab muudatustest Stuudiumis ja kooli veebilehel.

 

5. Mis juhtub, kui õpilane või koolitöötaja haigestub koolis viibides?

Õpilane või koolitöötaja peab haigestumise korral teavitama kooli direktorit või õppejuhti. Õpilase haigestumisest teavitatakse ka vanemat / seaduslikku esindajat, vajadusel mentorit ning aineõpetajaid.

Haigestunule antakse kirurgiline mask ja korraldatakse kojuminemine. Haigestunud õpilane või töötaja naaseb kooli tervenemisel.

 

6. Mida tähendab iseseisev õppimine COVID-19 raames?

See tähendab, et õpilane püsib kodus isolatsioonis ja tegeleb õppetööga iseseisvalt vastavalt aineõpetaja juhistele Stuudiumis. Õpilasel tuleb täita talle ettenähtud õppeülesanded aegsalt. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilaseni Stuudiumi vahendusel tunni sissekandena. Kui õpetaja on saatnud videotunni info, siis tuleb selles osaleda. Tähtajaks esitamata õppeülesanded fikseerib õpetaja Stuudiumis märkega "T".

Küsimuste korral võtab õpilane koheselt Stuudiumi kaudu aineõpetajaga ühendust.

 

Koolil on võimalik pakkuda iseseisva õppe perioodiks õpilasele vajadusel sülearvutit. Sellest soovist tuleb teada anda juhiabi Ketty Rohtmetsale. Kellel puudub ligipääs internetiühendusele või kellel on see piiratud mahus, annab sellest teada oma mentorile.

 

Kui õpilasel pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda õppimist) põhjustel võimalik distantsilt iseseisvalt õppida, siis vanem / seaduslik esindaja teavitab mentorit.

 

Isolatsioonis õppimise korral ei ole õpilasel lubatud osaleda ka kooli-, linna- ega muudes tegutsevates huviringides.

 

7. Mida tähendab distantsilt töötamine COVID-19 raames?

See tähendab, et töötaja püsib kodus ja teeb tööd vastavalt ametijuhendile. Õpetaja viib tunde läbi tunniplaani alusel, korraldab konsultatsioone ja osaleb koosolekutel päevakava järgi kasutades selleks digitaalseid lahendusi (nt Google Meet, Google Classroom, Zoom, vms). Teised töötajad lepivad kaugtöö täpsema korralduse kokku direktoriga.

 

Kui töötajal pole mõjuvatel (nt tervislik seisund, mis ei võimalda töötamist) põhjustel võimalik distantsilt töötada, siis ta teavitab direktorit, kes korraldab tema tööülesanded ümber. 

 

8. Kelle käest saab lisainfot ja -tuge?

Konkreetse õppeainega seotud küsimustele vastab õpetaja. Kõik muud küsimused tuleb esitada kooli direktorile, kes vajaduse korral suunab küsimuse teisele koolitöötajale. Olulisemad kontaktid: direktor Alo Savi (alo.savi@pg.edu.ee, 5688 8431), õppejuht Florika Kolbakova (florika.kolbakova@pg.edu.ee, 5804 5964), juhiabi Ketty Rohtmets (ketty.rohtmets@pg.edu.ee, 5688 8430), koolielu korraldaja Marit Oimet (marit.oimet@pg.edu.ee), õpilasnõustaja Monika Riba (monika.riba@pg.edu.ee), mentorid (vaata kontakte siit), kooli üldaadress kool@pg.edu.ee.

 
Toimetaja: MARIT OIMET