PÕLVA GÜMNAASIUMI VASTUVÕTU TINGIMUSED JA KORD

17.02.17

 

I      ÜLDSÄTTED

1.     Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Põlva Gümnaasiumisse.

2.     Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga hiljemalt 18.03.2016.

3.     Põlva Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu 9. klassi klassitunnistusele kantud veerandi- või trimestrihinnete ja vestluse tulemuste alusel.

4.     Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.  põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.  positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;

3.  vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

5.     Põlva Gümnaasium võtab 11. või 12. klassis õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja avalduse alusel.

6.     Gümnaasiumi 11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

1.  põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

2.  11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või vähemalt 30 kursust, 12. klassi astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või vähemalt 60 kursust.

II    SISSEASTUMISVESTLUSED

7.     Sisseastumisvestlused 10. klassi toimuvad eelregistreerimise alusel 20.-24.03.2017 ja 12.-15.06.2017.

8.     Sisseastumisvestlused 11. või 12. klassi toimuvad vastavalt individuaalselt kokku lepitud ajale.

9.     10. klassi kandideeriv õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel.

10. Vestlusele tulles tuleb õpilasel kaasa võtta pildiga dokument (õpilaspilet, ID - kaart või pass), klassitunnistus, selle koopia või e-päeviku väljavõte. Õpilase tunnistuse koopia või e-päeviku väljavõte jääb kooli.

11. Sisseastumisvestlusel osalevad õpilane ja kuni kaks kooli vastuvõtukomisjoni liiget.

12. Sisseastumiskomisjon otsustab ja direktor kinnitab õpilase kooli nimekirja arvamise.

III  VASTUVÕTMINE

13. 10. klasside õpilaskandidaatide nimekirjad avalikustatakse tähestikulises järjekorras kooli kodulehel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast sisseastumiskomisjoni positiivset otsust.

14. Põlva Gümnaasiumis õpingute alustamiseks esitab õpilane sisseastumisdokumendid:

1.  taotluse kooli vastuvõtuks (kooli koostatud blanketil, Lisa 1.);

2.  sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

3.  passi või ID-kaardi (nende puudumisel sünnitunnistuse) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

4.  ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

5.  kaks fotot 3x4 cm

15. Sisseastumisdokumente võetakse vastu 19. juunist kuni 30. juunini.

16. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. juulil. 

 

Vastuvõtu kord

Toimetaja: ALO SAVI