3.04.16

PÕLVA GÜMNAASIUMI ESMANE ÕPETAJATE VÄRBAMISE KORD

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumiseadus § 74 lg 6

 

1. Eesmärk ja tööpõhimõte

1.1.Käesoleva korra eesmärk on reguleerida Põlva Gümnaasiumi õpetajate värbamise protseduur.

1.2.Põlva Gümnaasiumile valib kandidaatide hulgast parimad õpetajad ja õpilasnõustaja välja komisjon.

1.3.Käesolev kord kehtib alates kinnitamisest kuni 31.05.2016.

2. Komisjon

2.1.Komisjon koosneb esimehest ja liikmetest.

2.2.Komisjoni esimeheks on Põlva Gümnaasiumi direktor.

2.3.Komisjoni liikmeteks on kooli pidaja esindaja, Põlva vallavalitsuse esindaja ja Põlva Ühisgümnaasiumi hoolekogu liige, kes on õpilaste vanemate esindaja.

2.4.Komisjon on töövõimeline, kui komisjoni töös osaleb komisjoni esimees ja vähemalt üks komisjoni liige.

2.5.Komisjoni pädevuses on otsustada, kas kandidaadid vastavad kvalifikatsiooninõuetele ning valida välja parimad kandidaadid Põlva Gümnaasiumi õpetajate ja õpilasnõustaja ametikohtade täitmiseks.

 

3. Komisjoni ülesanded ja töökord

3.1.Komisjoni ülesanded on toodud Lisas 1 kirjeldatud etappidena.

3.2.Komisjon võtab otsuseid vastu häälteenamuse põhimõttel.

3.3.Hääletamisel on võrdse häälte arvu korral otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

3.4.Kui komisjoni esimees jääb ainsana eriarvamusele, toimub enne otsustavat hääletamist täiendav arutelu.

 

4. Kandidaadid

4.1.Kandidaadid on inimesed, kes on ametikohale kandideerimise dokumendid esitanud komisjoni esimehele hiljemalt 24. märtsiks 2016.

4.2.Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus tööle võtmiseks,
  • elulookirjeldus,
  • motivatsioonikiri,
  • gümnaasiumiõpetaja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad.

4.3.Kandidaadil on õigus:

  • saada konkursi korraldamise ja konkursil osalemise tingimuste kohta täiendavat teavet ja selgitusi;
  • anda enda kohta selgitusi;
  • loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis;
  • saada teada enda kohta tehtud otsus.

 

5.      Tööle asumise kinnitamine ja konkursi luhtunuks kuulutamine

5.1.Kandidaat, kes osutus valituks, peab kolme tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest kirjalikult teavitama direktorit oma nõusolekust Põlva Gümnaasiumis tööle asuda.

5.2.Kandidaadiga, kes osutus ametikohale valituks ja kinnitab tööleasumist allkirjaga, sõlmitakse tööleping hiljemalt 31.05.2016. 

5.3.Kui aineõpetaja või õpilasnõustaja ametikohale ei laekunud ühtegi avaldust või ei leitud sobivat kandidaati, loeb komisjon konkursi selle ametikoha suhtes luhtunuks.

5.4.Pärast konkursi või teatud ametikohale konkursi luhtunuks tunnistamist võib direktor kuulutada välja uue konkursi või täita pedagoogi ametikoht põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 75 lg 7 sätestatud alusel ja korras.

Toimetaja: ALO SAVI