Riigigümnaasiumite kvaliteedikokkulepe

18.02.16

Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe

Igast gümnaasiumist hea haridus

Õpilastele tagatakse valikuterohke ja kõrgekvaliteediline gümnaasiumiharidus kõigis maakondades. Eesmärgi ellu viimiseks tuleb riigigümnaasiumites kindlustada koolikeskkond, mis toetab iga õpilase ja koolitöötaja individuaalset arengut.

Seetõttu lepivad Haridus­ ja Teadusministeerium ning riigigümnaasiumid omavahel kokku õpet ja õpikeskkonda puudutavates kvaliteedinäitajates.

Riigigümnaasiumi tegevuse aluspõhimõtted

1.       Riigigümnaasiumides on akadeemilised õppesuunad, mis arvestavad õpilase huvisid, tema hilisemaid haridusvalikuid ja karjäärivõimalusi. Õppesuuna moodustavad riikliku õppekava kohustuslikud kursused ja kooli poolt valitud valikkursused. Õppesuundadele ülesehitatud õppekava on arusaadav ja annab õppimisvõimalustest selge ülevaate.

2.       Õpilastele võimaldatakse valikkursuseid, mis lähtuvad õpilaste ja kogukonna huvidest ning riiklikest prioriteetidest, arvestades kooli võimalusi. Valikkursused on kas riiklikus õppekavas kirjeldatud valikkursused, õpetajate loodud või koostööpartnerite poolt väljapakutud kursused.

3.       Kooli õppetöös on seotud teoreetiline ja praktiline tegevus, rõhku pannakse teadmiste rakendamisele, õppe elulähedusele ning üldpädevuste ja väärtushinnangute kujunemisele.

4.       Koolis on kvaliteetne õppe­ ja karjäärinõustamissüsteem, mis aitab kaasa õnnestunud õppimisele. Õppenõustamisega suunatakse ja toetatakse õppijat individuaalsete valikute tegemisel ja tõhusate õpioskuste omandamisel.

5.       Õppekorraldus on kohandatud gümnaasiumiõpilasele ja valmistab õpilast ette jätkamaks õpinguid kõrgkoolis. Õppija saab taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumi õppe osana.

6.      Koolis töötavad oma valdkonda suurepäraselt tundvad  professionaalsed töötajad. Töötajate professionaalsust hinnatakse tööle võtmisel ja töötamise jooksul. Kooli töötajate tegevus ja käitumine lähtuvad ühistest väärtustest ja ühistest eesmärkidest. Kooli juhtkond loob soodsad tingimused koolipersonali järjepidevaks professionaalseks arenguks.

7.       Õpetajate töö hindamisel ja tasustamisel arvestatakse tööpanust ja töö tulemuslikkust.

8.       Õpilased on pühendunud õppimisele ja võtavad kohustuse õppida tulemuslikult. Õpilase motiveeritust hinnatakse gümnaasiumisse sisseastumisel ja gümnaasiumis õppimise jooksul.

9.       Koolitaristu on kaasaegne ning vastab tänapäeva nõuetele ja gümnaasiumi vajadustele. Õppekeskkond on füüsiliselt turvaline, õppimiseks soodne ja mõistlike ülalpidamiskuludega.

10.    Riigigümnaasiumid teevad omavahel tihedat koostööd, on avatud kogukonnale, Eesti ja rahvusvahelistele koostööpartneritele.

Direktori pädevus ja vastutus

Riigigümnaasiumi direktor on asjatundlik professionaal, kes tagab gümnaasiumi tõrgeteta toimimise, õppe ja õpetamise tulemuslikkuse ja organisatsiooni pideva arengu.

Riigigümnaasiumi direktor:

•          on innovaatiline – oskab ja suudab uut luua ning ise uueneda;

•          omab julgeid visioone ja suudab neid koostöös kooliperega ellu viia;

•          innustab oma eeskujuga töötajaid pühenduma õpilase ja kooli arendamisele;

•          loob koolis koostööõhkkonna;

•          inspireerib ja väärtustab õpetajate loovuspüüdlusi;

•          usaldab oma inimeste professionaalsust;

•          annab järjepidevat tagasisidet õpetajate tööle;

•          on hea mainekujundaja ja positiivne eeskuju kogu koolile.

Õpetaja pädevus ja vastutus

Riigigümnaasiumi õpetaja on oma valdkonna professionaal, kes on pühendunud õppimisele ja õpetamisele. Riigigümnaasiumi õpetajad jagavad kogemusi, teadmisi ja häid praktikaid oma kolleegidega nii koolis kui ka kooliväliselt.

Riigigümnaasiumi õpetaja:

•          vastab kvalifikatsioonile, arendab oma kutseoskusi;

•          tegutseb vastavalt kooli eesmärkidele ja Eesti hariduspüüdlustele;

•          seab peamiseks eesmärgiks õpilase üldpädevuste ja võtmeoskuste arengu, väärtushoiakute kujunemise;

•          väärtustab õppimist, on õppimisel eeskujuks;

•          omab häid akadeemilisi tulemusi õpetaja kutseõppes ja on ekspert õpetatavas ainevaldkonnas;

•          on looja, katsetaja ja kogeja;

•          tunneb ja kasutab õppetöös infotehnoloogia võimalusi.

Õpilase pädevus ja vastutus

Riigigümnaasiumi õpilane on pühendunud gümnaasiumiõpingutele ja teeb endast oleneva, et jätkata soovitud erialal edukalt õpinguid ka pärast gümnaasiumi lõpetamist.

Riigigümnaasiumi õpilane:

•          on lõpetanud põhikooli heade tulemustega, sh riiklike põhikooli lõpueksamite tulemustega;

•          valib oma huvidest, võimetest ja tulevikuplaanidest lähtuvalt õppesuuna;

•          tahab õppida ja on valmis enesetäiendamiseks;

•          toetab oma tegevuse ja käitumisega soodsa koolikeskkonna loomist ja arengut, lähtudes seejuures gümnaasiumi alusväärtustest ja üldkehtivatest käitumisnormidest.

Kvaliteedinäitajad

Riigigümnaasiumide edenemist ja taset hinnatakse kokkulepitud kvaliteedikriteeriumide alusel. Koolide kohustus on toetada üksteist ja levitada häid praktikaid. Haridus­ ja teadusministeeriumi kohustus on kõigiti toetada koole seatud eesmärkide saavutamisel.

Kvaliteedinäitajad on:

•          kooliga seotud inimeste ja institutsioonide kõrge rahulolu gümnaasiumi tegevusega;

•          madal väljalangevus gümnaasiumist ja kõrge lõpetajate arv;

•          head tulemused erinevates kooliuuringutes;

•          osalemine, sh edukas osalemine olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel;

•          õpingute jätkamine;

•          kooli aktiivne osalemine hariduspoliitika kujundamises;

•          õpilaste ja õpetajate osalus gümnaasiumi igapäevaelus ja arendustegevustes;

•          ühistele väärtustele tuginev tihe, avatud ja üksteist toetav koostöö oma koolis ja riigigümnaasiumide vahel.

 

 

KVALITEEDIKOKKULEPE failina

Toimetaja: ALO SAVI