Hoolekogu koosseis

8.01.18

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu poole saab pöörduda e-posti aadressil hoolekogu@pg.edu.ee

 

Põlva Gümnaasiumi hoolekogu on kinnitatud järgmises koosseisus:

1) Riho Laanoja - lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees, tel 520 1983;

2) Epp Vana - lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees;

3) Nele Valss - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Avatud Noortekeskus, hoolekogu sekretär;

4) Marika Veiko – õppenõukogu esindaja;

5)  Kalle Kebbinau – õppenõukogu esindaja;

6) Herti Juhandi – õpilaste esindaja;

7) Märt Pilliroog – õpilaste esindaja;

8) Andrus Seeme – lapsevanemate esindaja;

9) Raivo Pehk – lapsevanemate esindaja;

10) Igor Taro – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavolikogu;

11) Janika Usin – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Põlva Vallavalitsus;

12) Krõõt Olo – koolipidaja esindaja, Haridus-ja Teadusministeerium.